Těžké opevnění

Dalším stavebním prvkem Československého opevnění bylo těžké opevnění (tzv. pěchotní srub). Podle prvotních plánů měly být celé délka hranice Československa chráněna těžkým opevněním, ale z finančních a časových důvodů bylo od plánu upuštěno. Těžké opevnění bylo vybudováno pouze na hranici přímo sousedící s Německem.

Nejčastější stavbou těžkého opevnění byly izolované pěchotní sruby. Sruby se stavěli v rozestupech 200 až 800m. Vzdálenost mezi sruby záležela na členitosti terénu, strategicky významných objektech (železnice, mosty, silnice atd.), výzbroji sousedících srubech a dalších podmínkách.

Jednotlivé sruby se projektovaly individuálně dle taktických požadavků, terénních podmínek, prostupnosti terénu atd. Na severní hranici Československa je každý pěchotní srub originálem (tzn. každý srub má vlastní projekt). Po připojení Rakouska vyvstala nutnost postavit těžké opevnění i na Jižní Moravě. Pro urychlení výstavby byly vybrány projekty již postavených srubů, ty byly poupraveny s ohledem na taktické požadavky.

Do zastavení opevňovacích prací v září 1938 bylo celkem vybudováno 263 objektů těžkého opevnění (246 objektů bylo postaveno od Moravské Ostravy po Trutnov, 6 na jižní Moravě, 8 v Bratislavě a 3 v Komárně. Ve výcvikových prostorech bylo dále postaveno dalších 7 objektů, které sloužily pro výcvik hraničářských jednotek a pro zkoušky odolnosti, zbraní, vybavení atd.

Přehled postavených objektů těžkého opevnění

Úsek / Odolnost

1

2

I

II

III

IV

Celkem

Moravská Ostrava

7

15

13

6

41

Opava

18

8

26

Staré Město pod Sněžníkem

1

5

2

8

Králíky

3

29

7

17

56

Rokytnice v Orlických horách

25

1

5

3

6

40

Náchod

5

20

7

5

37

Trutnov

3

5

25

4

1

38

Jižní Morava

6

6

Bratislava

1

5

2

8

Komárno

3

3

Celkem

1

32

23

128

44

35

263

V úseku „Trutnov“ je započítáno 9 objektů postavených pod ŽSV V Náchod

(tabulka byla převzata z portálu „bunkry.cz“)

Pěchotní sruby jsou stejně jako lehké objekty označeny kódem a navíc krycím jménem:

R-S 75 U křížku

„R“ - značí stavební úsek. V daném případě jde o ŽSV X. Rokytnice v Orlických horách

„S“  - samostatně stojící pěchotní srub

75 – Pořadové číslo srubu. Pořadová čísla byla srubům přidělována od východu k západu.

„U křížku“ – krycí jméno srubu

Stavební řešení

Sruby se převážně stavěli jako dvoupatrové. Když stavba byla ohrožena vysokou hladinou spodní vody, byly vybudovány objekty jednopatrové. Půdorysně jsou sruby jednopatrové větší z důvodu umístění všech potřebných součástí srubu do jednoho patra.

Sruby dělíme do šesti různých stupňů odolnosti. Jednotlivé odolnosti se od sebe odlišovaly tloušťkou železobetonových stropů, stěn, různými tloušťkami pancéřových prvků (především zvonů a kopulí) atd.

Základní členění dle odolnosti:

  • arabský typ -  „arab, lehčí, malý'. Srub byl budován v těžko dostupných terénech (lesy, horské úseky atd.).
    Další dělení bylo na dva stupně 1.2.
  • římský typ – „říman“. Většina srubů byla postavena v daném typu. Sruby římské odolnosti dále dělíme do čtyř stupňů (I až IV). Standardním stupněm odolnosti pro římský typ je požadován II. stupeň. Největší stupeň IV. Byl určen pro dělostřelecké sruby.

Typ a stupeň odolnosti srubu byl stanoven odborníky z taktického oddělení Ředitelství opevňovacích prací při obhlídce terénu. Při stanovení typů a stupně odolnosti se pohlíželo:

  • tvar terénu v okolí srubu, předpolí, střeleckých úsecích, vegetaci atd.
  • srub bude stát samostatně nebo bude začleněn do dělostřelecké tvrze
  • možnosti útoku na srub
  • poslední je celková strategická důležitost prostoru (silnice, železnice…)

Přehled odolností objektů těžkého opevnění (mm)

Konstrukce

1

2

I

II

III

IV

tloušťka stropu

1000

1500

1500

2000

2500

3500

tloušťka čelní stěny

1200

1750

1750

2250

2750

3500

tloušťka stěny s hlavními střílnami

800

800,1000

1000

1000

1250

1500

tloušťka stěny se střílnou k ochraně vchodu

700

700

1000

1000

1000

1000

tloušťka kamenné rovnaniny

3000

3000

3000

4000

4000

4000

kódové označení zvonů a kopulí

1

2

M

S

V

W

odolnost proti ostřelování až do uvedené ráže

155

180

210

280

305

420